Ochrana osobných údajov

VIA SPES s.r.o.
Divadelná 4
960 01 Zvolen
IČO: 36648647

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Úvod

  Robíme všetko pre to, aby sme rešpektovali a chránili vaše práva na ochranu osobných údajov vyplývajúce z GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov))(ďalej len GDPR) a iných príslušných právnych predpisov. Ak nie je uvedené inak, pojmy definované v GDPR a použité v týchto podmienkach majú rovnaký význam, aký je im priradený v GDPR.

  Tieto podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

  Tieto podmienky môžeme z času na čas meniť, a to bez toho, aby ste o tom dostali osobitné oznámenie. Preto prosíme, aby ste sa s ich obsahom opakovane a pravidelne oboznamovali. Verzia, ktorú práve vidíte je v platnosti od 22.5.2023.

  2. Osobné údaje

  Osobné údaje sú definované v GDPR ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Kľúčovým pre ochranu vašich osobných údajov je teda to, či ste podľa informácií, ktoré máme o vás spracované, identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou. Ak tomu tak nie je, akákoľvek informácia, ktorú o vás máme nie je osobným údajom.

  Vaše osobné údaje môžu byť teoreticky získané niektorými z nasledujúcich spôsobov:

  (a) automaticky prostredníctvom vášho internetového prehliadača alebo iných technológií, ktoré používate – technológia môže poskytovať údaje o sebe samej, a tým do istej miery nepriamo aj o vás;

  (b) vašou vlastnou aktivitou prostredníctvom prednastavených komunikačných formulárov obsiahnutých na našich webových stránkach alebo v našich online systémoch, teda prostredníctvom technológií;

  (c) inou vašou vlastnou aktivitou smerujúcou voči nám, vrátane prejavov uskutočnených v rámci procesu poskytovania našich služieb, či už osobne (napríklad rozhovor, telefonát, a podobne) alebo prostredníctvom technológií (napríklad email, chat a podobne),

  (d) monitorovaním priestorov vstupnej haly našej prevádzky bezpečnostným kamerovým systémom.

  Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame interne v našom systéme, budú prístupné iba osobám, ktoré budú na to oprávnené podľa našich interných postupov. Prístup bude chránený heslom alebo podobným spôsobom ochrany.

  Osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu 15 rokov odo dňa, kedy sme ich získali. Vo výnimočných prípadoch vyžadovaných právnymi predpismi, alebo ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania vašich osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu vašich alebo našich práv, nárokov a oprávnených záujmov alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Môžeme však kedykoľvek odstrániť z nášho systému všetky vaše osobné údaje alebo ich ktorúkoľvek časť.

  Pre prípad, že by za určitých podmienok podliehali ochrane GDPR cookie súbory, vzťahujú sa na ne tieto podmienky. Nezávisle na tom však, prosíme venujte pozornosť aj našim pravidlám používania súborov cookie, ktoré sa vzťahujú na používanie našich webových stránok.

  3. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

  Podľa zákona je profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

  Ak dochádza k profilovaniu, je spracovateľ osobných údajov povinný poskytnúť informácie o použitom postupe, ako aj o význame automatizovaného individuálneho rozhodovania a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

  Pri našej činnosti nepochybne získavame osobné údaje a tieto spracúvame na to, aby sme vyhodnotili aspekty súvisiace najmä s vaším zdravím, teda s najväčšou pravdepodobnosťou pod široko koncipovanú definíciu profilovania spadáme.

  Týmto vás informujeme, že získavanie údajov prebieha čiastočne technologicky (naše formuláre a dotazníky) a čiastočne osobne, s cieľom čo najlepšie spoznať a zhodnotiť váš zdravotný stav. Údaje z dotazníkov nám napríklad pomáhajú odhadnúť, či je vhodnejšie navrhnúť vám prvé osobné stretnutie so špecializáciou psychiater alebo so špecializáciou psychológ. Následné analytické procesy majú za cieľ odhadnúť všetky dôležité okolnosti súvisiace s vaším zdravotným stavom, napríklad vašu diagnózu, a predvídať najvhodnejšie liečebné postupy, aby sme vám ich mohli navrhnúť. Sme presvedčení, že nič z uvedeného vás v zdravotníckom zariadení neprekvapí, ale zákon nám ukladá informovať, tak informujeme.

  Na základe našich postupov môžeme dospieť k záverom, že by pre vás mohli byť relevantné určité informácie – napríklad relevantné pre osoby s vašou diagnózou, alebo pre osoby vo vašej situácii. Na základe vášho súhlasu vám môžeme takto odhadnuté informácie dať do pozornosti.

  Hoci pri našej práci môžeme používať technológie na získanie, a čiastočne aj hodnotenie osobných údajov, neprijímame pritom žiadne rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania. Naše systémy zatiaľ môžu iba uľahčovať prípravu podkladov pre nášho odborníka, ktorý váš zdravotný stav hodnotí.

  V prípade, že nám to vývoj technológií a naša schopnosť ich aplikovať umožní robenie rozhodnutí, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, budeme vás o tom informovať, a budeme ho používať iba v rozsahu, v ktorom to bude nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy, alebo si vyžiadame váš súhlas.

  4. Osobitné kategórie osobných údajov

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú podľa zákona údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Podľa zákona sa zakazuje spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Zákaz však neplatí, ak spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Použitie termínu „nevyhnutný“ v zákonnej výnimke zo zákazu je dôvodom, prečo vás žiadame o udelenie vášho súhlasu. Z dikcie zákona je však zrejme, že o udelenie Vášho súhlasu nežiadame nijakým zásadným spôsobom nad rámec toho, čo je bez ďalšieho garantované zákonom, ale iba pre odstránenie akejkoľvek pochybnosti o tom, že v rámci poskytovania našich služieb skutočne môžeme spracúvať všetky vaše osobné údaje aj z osobitnej kategórie, pokiaľ to slúži plneniu našej zmluvy.

5. Oprávnené účely spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané iba v súlade s GDPR a ostatnými príslušnými právnymi predpismi, a to iba na nimi povolené účely. Tomu tak bude, keď je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

(a) vyjadrili ste súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

(b) je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

(c) je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti;

(d) je to nevyhnutné, aby sa ochránili vaše životne dôležité záujmy alebo záujmy inej fyzickej osoby;

(e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ak nám bol zverený;

(f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Nižšie v týchto podmienkach nájdete rozpracované podrobnosti týkajúce sa vašich osobných údajov v závislosti od toho, kým vo vzťahu k nám ste, a tiež v závislosti od účelu ich použitia.

6. Osobné údaje podľa toho, kým ste

Návštevník stránok

Na návštevu a prehliadanie našich webových stránok sa nevyžaduje osobitná registrácia s aktívnym uvedením údajov z vašej strany. Napriek tomu samotnou vašou návštevou a prehliadaním našich webových stránok môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies)

Ako od návštevníka našich webových stránok od vás nepožadujeme osobitný súhlas s použitím vyššie uvedených osobných údajov. Tieto osobné údaje môžeme spracúvať len v zákonnom rozsahu (podľa odsekov (b) až (f)) článku 5 vyššie.

Záujemca o naše služby alebo iné informácie
Ak máte záujem o naše služby alebo akékoľvek iné informácie, môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi. Napríklad môžete využiť náš kontaktný formulár na webových stránkach, môžete nám poslať email, zatelefonovať, alebo poslať správu na kontaktný chat. Následne vás môžeme kontaktovať my akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže vyplynúť z predchádzajúcej komunikácie. Pri tom môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies);

(d) identifikačné údaje (vrátane mena, priezviska, titulu, pohlavia, zamestnania, adresy bydliska);

(e) kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy, telefónneho čísla);

(f) iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Ako od záujemcu o naše služby alebo iné informácie od vás nepožadujeme osobitný súhlas s použitím vyššie uvedených osobných údajov. Tieto osobné údaje môžeme spracúvať v zákonnom rozsahu.

Okrem toho, vzhľadom k tomu, že ste nás oslovili, máme za to, že ste nás požiadali o vykonanie prípadných opatrení pred uzatvorením zmluvy, za ktoré považujeme najmä nasledovné:

(i) kontaktovanie vás s cieľom ponúknuť náš produkt alebo službu, vrátane zaslania všeobecných informácií o našich produktoch a službách,

(ii) zisťovanie vašich preferencií a iných informácií s cieľom vyhodnotiť, ktoré z našich produktov alebo služieb môžu byť pre vás relevantné,

(iii) rokovanie o našich produktoch a službách.

Vzhľadom k vyššie uvedenému môžeme používať vaše osobné údaje aj na tieto účely.

Klient
Ak ste s nami uzatvorili zmluvu, ste naším klientom. Ako od nášho objednávateľa alebo klienta môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies);

(d) identifikačné údaje (vrátane mena, priezviska, titulu, pohlavia, zamestnania, adresy bydliska, zdravotnej poisťovne, dátumu narodenia, rodného čísla);

(e) kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy, telefónneho čísla);

(f) finančné údaje (vrátane čísla vašej platobnej karty, bankového účtu, detailov inej technologickej platobnej platformy, informácií o vašich objednávkach);

(g) údaje z našich odborných dotazníkov, ktoré môžu obsahovať osobitné kategórie osobných údajov chránených podľa GDPR;

(h) údaje výslovne z osobitnej kategórie osobných údajov chránených podľa GDPR, najmä údaje o vašom zdravotnom stave, životnej situácii, osobných zážitkoch a skúsenostiach, vrátane vašej historickej zdravotnej dokumentácie a tiež informácií o vás od tretích osôb (napríklad vaši príbuzní, či inak blízki, a podobne),

(i) audio – vizuálne údaje (vrátane nahrávok rozhovorov súvisiacich s poskytovaním našich služieb a ich transkriptov), ktoré môžu obsahovať osobitné kategórie osobných údajov chránených podľa GDPR;

(j) údaje z našich dotazníkov na zisťovanie spätnej väzby o našich produktoch a službách,

(k) iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Ak ste sa stali našim klientom, tak ste vyjadrili svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, a tak sa na vaše osobné údaje vzťahujú, okrem týchto všeobecných podmienok ochrany osobných údajov, aj podmienky takého súhlasu.

Tretia osoba so vzťahom ku klientovi
Ak sa naša starostlivosť týka neplnoletého dieťaťa ako klienta, tak sa tieto všeobecné podmienky ochrany osobných údajov, a aj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov, v plnom rozsahu vzťahuje aj na osobné údaje zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý v mene neplnoletého dieťaťa uzavrel s nami zmluvu.

V procese poskytovania našej starostlivosti môžeme potrebovať informácie, vrátane osobných údajov, od tretích osôb, ktoré ku klientovi majú nejaký vzťah (napríklad plnoleté dieťa, manžel, rodič, priateľ a podobne). Ak ani ste naším klientom, avšak máte k nemu nejaký vzťah, môžeme získať vaše nasledujúce osobné údaje:

(a) technické údaje (vrátane IP adresy, údaje o loginoch, použitom hardware, prehliadači a iných technológiách či aplikáciách použitého hardware);

(b) užívateľské údaje (vrátane informácie o tom, ako používate naše stránky či služby);

(c) marketingové a komunikačné údaje (vrátane vašich marketingových preferencií a výberov nastavení súborov cookies);

(d) identifikačné údaje (vrátane mena, priezviska, titulu, pohlavia, zamestnania, adresy bydliska zdravotnej poisťovne, dátumu narodenia, rodného čísla);

(e) kontaktné údaje (vrátane emailovej adresy, telefónneho čísla);

(f) údaje z našich odborných dotazníkov, ktoré môžu obsahovať osobitné kategórie osobných údajov chránených podľa GDPR;

(g) údaje výslovne z osobitnej kategórie osobných údajov chránených podľa GDPR, najmä údaje o vašom zdravotnom stave, životnej situácii, osobných zážitkoch a skúsenostiach, vrátane vašej historickej zdravotnej dokumentácie a tiež informácií o vás od tretích osôb (napríklad vaši príbuzní, či inak blízki, a podobne);

(h) audio – vizuálne údaje (vrátane nahrávok rozhovorov súvisiacich s poskytovaním našich služieb a ich transkriptov);

(i) iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Podmienkou nášho poskytnutia starostlivosti, ktorú sme si dohodli s klientom, s ktorým ste v príslušnom vzťahu, môže byť, že zabezpečí váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

7. Zákonné povolenie na spracúvanie osobných údajov a naše oprávnené záujmy

U mnohých fyzických osôb, s ktorými prídeme do vzťahu niektorým z vyššie uvedených spôsobov nie je výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 8 nižšie) právnym základom nášho spracúvania osobných údajov, a u nikoho nie je jediným právnym základom nášho spracúvania osobných údajov.

Okrem prípadov, na ktoré sme dostali váš výslovný súhlas, vaše osobné údaje môžeme vždy spracúvať v zákonnom rozsahu (podľa odsekov (b) až (f) článku 5 vyššie). V tejto súvislosti dávame do vašej pozornosti najmä to, že za naše oprávnené záujmy (odsek (f) článku 5 vyššie) považujeme nasledovné:

(a) monitorovanie a analýzu spôsobu, akým sú používané naše webové stránky a služby;

(b) prevádzku, správu, údržbu, administráciu a zabezpečenie nášho systému, služieb a produktov, vrátane procesov starostlivosti o záujemcov o naše služby a produkty a o klientov, ako aj vedenie a zabezpečenie nášho účtovníctva, auditu a ochrany a vymáhania našich práv,

(c) výskum, vývoj a vzdelávanie, najmä zdokonaľovanie našich produktov a služieb, vedeckých poznatkov a teórií, na ktorých sú naše produkty a služby založené, ako aj školenia a vzdelávania nášho personálu a spolupracovníkov s cieľom udržania a zvýšenia kvality našich produktov a služieb,

(d) bezpečnosť a ochrana majetku a zdravia.

Upozorňujeme, že vo vstupnej hale našej prevádzky je inštalovaný bezpečnostný kamerový systém, ktorý vyhotovuje obrazový záznam, ktorého výstupy sú spracúvané len v rámci uzatvoreného interného okruhu, a ktorý nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou. Zaznamenávanie týmto kamerovým systémom prebieha nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni, pričom zaznamenávaný je len obraz a nie zvuková stopa. Prístup k záznamom vyhotoveným bezpečnostným kamerovým systémom majú len oprávnené osoby, ktoré boli poučené o právach dotknutých osôb a zákonom spôsobe spracúvania týchto osobných údajov. Záznamy z kamerového systému štandardne vymazávame v lehote 72 hodín od ich zhotovenia, okrem výnimočných situácií, kedy je záznam predmetom interného šetrenia alebo šetrenia vykonávaného príslušnými orgánmi. Priestory monitorované kamerovým systémom sú riadne označené.

8. Váš výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov

Dovolili sme si vyžiadať váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak ste:

• náš klient, alebo
• tretia osoba so vzťahom ku klientovi.

Plnenie zmluvy – klient
Zákon nám výslovne dovoľuje spracúvať vaše osobné údaje, ak je to „nevyhnutné“ na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou – teda ak ste naším klientom. Naším cieľom je venovať našu energiu a prostriedky do zdravotnej starostlivosti pre vás, a nie do právnických argumentácií.

Aby sme sa vyhli strate vášho aj nášho času, energie a prostriedkov s vytyčovaním hraníc nevyhnutnosti, dovolíme si požiadať o váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na plnenie zmluvy 8 a každej vašej objednávky – teda bez použitia interpretačne neľahkého slova „nevyhnutné“. Toto nám umožní plniť zmluvu a každú vašu objednávku v súlade s našimi štandardnými procesmi a postupmi.

Osobitným prípadom je spracúvanie osobných audio-vizuálnych údajov, ktorého výsledkom je objednaná výchovno-vzdelávacia pomôcka, akým spôsobom aplikovať liečebné metódy a postupy v prostredí mimo našej priamej starostlivosti v našej prevádzke. Napríklad pôjde o prípady klientov – detí s vývinovými poruchami, a ak bude predmetom objednávky takáto pomôcka tak si vyžiadame výslovný súhlas, vzhľadom k tomu, že ide o deti a údaje osobitnej kategórie.

Preto vás radšej žiadame o výslovný súhlas, ktorý môžete udeliť alebo neudeliť, a ak ho udelíte, máte právo ho odvolať. Ak nám súhlas neudelíte, znamená to, že vám nevieme zaručiť poskytovanie objednanej starostlivosti tak, ako to štandardne robíme, a v takom prípade bude lepšie ak neuzavrieme zmluvu, a vo vzájomnom rešpekte sa rozídeme. Ak svoj už poskytnutý súhlas odvoláte, sťaží nám to poskytovanie starostlivosti a v takom prípade budeme hľadať riešenie, ako by sme zmluvu ukončili. Je to totiž pre nás signál, že spôsob, akým fungujeme pre vás prestal byť vyhovujúcim, a že nastáva problém so súčinnosťou, ktorú jednoducho na poskytovanie starostlivosti klientom potrebujeme.

Plnenie zmluvy – tretia osoba
Zákon nám nedovoľuje spracúvať vaše osobné údaje, ak je to „nevyhnutné“ na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je niekto iný – teda ak nie ste naším klientom. V mnohých prípadoch je tretia osoba kľúčovým zdrojom informácií, či o klientovi alebo aj o sebe, ktoré nám pomáhajú poskytovať klientovi potrebnú starostlivosť.

Taktiež môžete byť klientom určení ako osoby, ktorým sme oprávnení poskytovať informácie ohľadom zdravotného stavu klienta. Nevyhnutnou súčasťou takéhoto určenia sú vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme spracúvať za účelom udržiavania možnosti informáciu poskytnúť.

Aby sme mohli plniť zmluvu voči klientovi, žiadame o udelenie výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom plnenia zmluvy, ktorú máme uzavretú s niekým iným.

Ak nám súhlas neudelíte, môže to sťažiť až znemožniť poskytovanie objednanej starostlivosti. Keďže máte vzťah s klientom, bremeno zadováženia vášho súhlasu musí byť na klientovi a nie na nás. Ak nám nedostatok súhlasu sťaží alebo znemožní poskytovanie objednanej starostlivosti, môžeme byť nútení to považovať za nedostatok klientovej súčinnosti. To isté platí, ak svoj už poskytnutý súhlas odvoláte.

Informovanie o našich službách a produktoch
Ak ste náš klient alebo tretia osoba so vzťahom ku klientovi, môžu sa vám hodiť informácie o našich službách a produktoch, ktoré sú pre vás priamo relevantné. Aby sme vám ich mohli poskytovať, dovolíme si požiadať o váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na to, aby sme vám mohli takéto informácie zasielať.

Ak nám súhlas neudelíte alebo ak udelený súhlas odvoláte, nebude to mať žiaden vplyv na trvanie nášho zmluvného vzťahu a vzájomné plnenie povinností z neho vyplývajúcich. Napríklad, ak si neželáte, aby na vašu emailovú adresu prichádzal náš newsletter alebo iné informácie, ktoré vám môžeme z času na čas zasielať, iba nám dáte vedieť a túto aktivitu zastavíme. Hoci sa tým možno ochudobníte 9 o relevantné informácie, nijako tým nezasiahnete do nášho procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti, a my vás budeme naďalej radi obsluhovať ako klienta.

Zisťovanie spätnej väzby
Ak ste náš klient alebo tretia osoba so vzťahom ku klientovi, môžete nám poskytnúť informácie, ktoré sú dôležité pre vyhodnocovanie kvality našej starostlivosti. Preto si dovolíme požiadať o váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na to, aby sme ich mohli získavať a vyhodnocovať s cieľom zlepšovania kvality našej starostlivosti. Údaje za týmto účelom môžeme získavať osobne alebo prostredníctvom technológií, s použitím dotazníkov či formulárov, a môžeme ich profilovať.

Tento výslovný súhlas sa nevzťahuje na zverejnenie vašej poskytnutej spätnej väzby. Ak si to budete želať, môžete nám udeliť osobitné právo na zverejnenie vašej poskytnutej spätnej väzby, na ktoré sa však nevzťahujú tieto všeobecné podmienky ochrany osobných údajov, najmä toto právo nie je možné po jeho udelení odvolať. Preto žiaden takýto súhlas nepožadujeme, a jeho poskytnutie je výlučne na vašej dobrej vôli.

Ak nám súhlas neudelíte alebo ak udelený súhlas odvoláte, nebude to mať žiaden vplyv na trvanie nášho zmluvného vzťahu a vzájomné plnenie povinností z neho vyplývajúcich.

9. Komu môžeme osobné údaje poskytnúť

Vzhľadom k rôznym dôvodom, spôsobom a právnym základom spracúvania osobných údajov, je pre nás nevyhnutným, aby sme osobné údaje poskytli tretím stranám. Konáme tak však iba v súlade s týmito všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov.

Takýmito tretími stranami sú:

(a) dodávatelia rôznych externých služieb, najmä v oblasti informačných technológií, účtovníctva, administratívy, právnych služieb,

(b) psychiatri, psychológovia, kouči, terapeuti, psychoterapeuti, kariérni poradcovia, fyzioterapeuti, maséri a iní odborní pracovníci, ktorí sú našimi zmluvnými partnermi v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov,

(c) vedeckí a akademickí pracovníci, inštitúcie a neziskové organizácie, v súvislosti s výskumom, vývojom a vzdelávaním,

(d) osoby, ktoré majú autorské alebo iné práva k odborným dotazníkom a testom používaným v súvislosti s našimi službami a produktmi.

Vyžadujeme, aby všetky takéto tretie strany dodržiavali pravidlá ochrany vašich osobných údajov a aby tieto spracúvali v súlade s našimi požiadavkami. Ak osobné údaje spracúvajú, máme s nimi uzatvorené zmluvy alebo inú dokumentáciu, ktoré sú podmienkou na to, aby mohli mať prístup k vašim osobným údajom.

Na našich webových stránkach môžeme zverejňovať podrobnosti o niektorých zo subjektov v pozícii sprostredkovateľa, ktorým umožňujeme prístup k osobným údajom, s uvedením o aké údaje ide a za akým účelom sú sprístupnené.

10. Vaše práva

Nižšie je uvedený stručný prehľad vašich práv v súvislosti s našim spracúvaním vašich osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Ak požiadate o ďalšie kópie, môžeme vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste osobitne nepožiadali o iný spôsob.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Ak sa na prípad nevzťahuje niektorá z výnimiek výslovne uvedených v GDPR, máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ je splnený niektorý z týchto dôvodov:

(a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

(b) odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

(c) namietate voči spracúvaniu v súlade s GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

(d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

(e) vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podliehame.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

(a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

(b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

(d) namietate voči spracúvaniu v súlade s GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte má právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili, ak:

(a) sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase, a

(b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Vyššie uvedeným nie je dotknuté naše právo spracúvania na inom právnom základe, na druhej strane vy máte právo na prenos osobných údajov priamo od nás druhému, vami určenému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe odsekov (e) alebo (f) článku 5 vyššie vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré sa vás týka alebo významne ovplyvňuje, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie:

(a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami,

b) povolené právom EÚ alebo právom členského štátu, ktorému podliehame a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo

(c) založené na vašom výslovnom súhlase. 11 Podrobné informácie a dohľad

Právne predpisy

Podrobné informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov nájdete v platných právnych predpisoch, ktorými v súčasnosti sú najmä:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ENKorigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1543502729747&from=ENZákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/

Orgány dohľadu

Odporúčame vám dôkladne sa oboznámiť s vašimi právami vyplývajúcimi z týchto právnych predpisov. Ak si želáte dozvedieť sa ďalšie informácie alebo sa obrátiť na príslušné orgány ochrany osobných údajov.

Na území Slovenskej republiky vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Kontaktujte nás

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov, alebo si želáte realizovať ktorékoľvek z vašich práv voči nám, prosíme kontaktujte nás na: dagmargutt@zoznam.sk

Ďakujeme, že venujete pozornosť preštudovaniu týchto všeobecných podmienok ochrany osobných údajov.